Вработување во Влада на Република Македонија Секретарија за законодавство… Нето плата до 22.475 денари

 Breaking News

Вработување во Влада на Република Македонија Секретарија за законодавство… Нето плата до 22.475 денари

Вработување во Влада на Република Македонија Секретарија за законодавство… Нето плата до 22.475 денари
March 07
19:29 2018

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весникна Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 1 1/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весникна Република Македонија” бр. 27/1 8), a во врска со член 20г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 1 99/14 и 27/1 6) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои далелажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/1 5), Агенцијата за администрација објавува

JАВЕН ОГЛАС БРО) 08/2018

за вработување на 2 државни службеници од Група I, подгрупа I во „Влада на Република Македонија Секретарија за законодавство за следните работни места:

1. УПР0101В03000 Соработникза одбрана и безбедност, Одделение за одбрана и безбедност, Сектор за политички системи човечки ресурси и одржлив развој 1 извршител(и)

Општи услови:
да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресудада не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен факултет најмалку 1 (една) година работно искуство во струката

Општи работни компетенции:
решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
учење и развој
комуникација
остварување резултати

работење со други/тимска работа
стратешка свест
ориентираност кон странките/засегнати страни и
финансиско управување

Посебни работни компетенции:
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европскатаунија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време:
Работни денови понеделник-петок
Работни часови неделно 40

Работновреме од 08. 30 до 16. 30
Паричен нето износ на плата: 22.475,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот планна институциј ата за 2018 год. се Албанец(ка) 1

2. УПР0101В04000 Помлад соработник за одбрана и безбедност, Одделение за одбрана и безбедност, Сектор за политички систем и човечки ресурси и одржлив развој 1 извршител(и)

Општи услови:
да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,

да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен
факултет со или без работно искуство

Општи работни компетенции:
решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
учење и развој
комуникација
остварување резултати

работење со други/тимска работа
стратешка свест
ориентираност кон странките/засегнати страни и
финансиско управување

Посебни работни компетенции:
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време:
Работни денови понеделник-петок
Работни часови неделно 40

Работно време од 08:30 до 16:30
Паричен нето износ на плата: 20. 961,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план наинституцијата за 2018 год. се Турчин(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на
интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 15 денови, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет
страницата наАгенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата наАгенцијата за администрациј а.
Фаза 1 административна селекција се спроведува во рок од 1 5 дена од завршувањетона објавениот оглас.

Фаза 2 испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 1 0, a подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2. Активен до: 22.03.2018 Извор: Факултети

Коментари

Коментари

Related Articles